Porady - "MM" UBEZPIECZENIA & FINANSE Małgorzata Majewska

Clothes
Przejdź do treści
Aby wybrać interesujący temat, wystarczy kliknąć w nazwę i zostaniesz przekierowany bezpośrednio do artykułu.
(rolnika, nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego lub niezidentyfikowany pojazd mechaniczny)
Co rolnik musi, a co powinien ubezpieczyć?
Dodano: 26.09.2016
 
W 2015 roku zgłoszono do KRUS-u ponad 20 tys. wypadków przy pracy, które miały miejsce w indywidualnych gospodarstwach rolnych*. Z tych samych danych wynika, że tylko w I kwartale 2016 roku doszło do 4659 wypadków na roli. Średnio 2/3 poszkodowanych rolników indywidualnych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy. Na szczęście rośnie świadomość ubezpieczeniowa rolników. W ubiegłym roku tylko do września Gothaer TU SA sprzedał o 20 proc. więcej polis rolnych niż w roku poprzednim, z czego 70 proc. stanowiły polisy dobrowolne. Co rolnik musi, a co powinien ubezpieczyć?
 
Obowiązkowe jest przede wszystkim ubezpieczenie budynków rolniczych oraz OC rolnika (zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003). – Przedstawiciele tej grupy zawodowej najczęściej wybierają ubezpieczenie mienia, rzadziej NNW, OC w życiu prywatnym, czy ubezpieczenie maszyn rolniczych. Coraz częściej decydują się jednak na ubezpieczenia obejmujące ochroną całość prowadzonej działalności – mówi Beata Raszkiewicz, ekspert Gothaer.
 
Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie rolne?
Każdy rolnik, poza wykupieniem polisy OC rolników, musi ubezpieczyć również wchodzące w skład gospodarstwa budynki. – Warto pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie rolne obejmuje tylko część majątku z wąskim zakresem ochrony przed zdarzeniami losowymi, a OC rolników nie obejmuje szkód, które powstały w związku z życiem prywatnym rolnika – podkreśla Beata Raszkiewicz z Gothaer TU SA. Obowiązkowa polisa nie pokryje na przykład strat będących wynikiem przepięcia, zalania, dewastacji, działania dymu i sadzy, szkód spowodowanych upadkiem drzewa lub uderzenia pojazdu w budynek rolniczy. Nie ochroni też mienia znajdującego się wewnątrz budynków, a przede wszystkim maszyn, plonów, zwierząt gospodarskich. Obowiązkowa polisa nie pokryje strat wynikających ze zniszczenia budowli, w tym ogrodzeń, małej architektury ogrodowej oraz budynków poniżej 20 m kw. – Przy niewielkim wzroście składki (średnio o około 25 proc.) można rozszerzyć ochronę gospodarstwa. Przed zakupem polisy warto dokładnie sprawdzić, czy dana oferta ma szeroki wachlarz ochrony przed zdarzeniami losowymi. W naszym towarzystwie jest ich w sumie 22. Trzeba zwrócić uwagę m.in. na dodatkową ochronę przed silnym wiatrem, naporem śniegu czy upadkiem obiektów takich jak drzewa, maszty, kominy – mówi Beata Raszkiewicz z Gothaer TU SA. Ubezpieczenie można rozszerzyć o ryzyko dewastacji, kradzieży (nie tylko ruchomości domowych, urządzeń lub narzędzi, ale też stałych elementów budynku), przepięć (szkód elektrycznych), pęknięć lub stłuczeń szyb. Warto objąć ochroną narzędzia, maszyny rolnicze oraz zwierzęta.
 
Rolnicy najczęściej poszkodowaną grupą zawodową
Rolnictwo jest jednym z sektorów, w których wciąż odnotowuje się dużą liczbę wypadków przy pracy. Upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta* - to najczęstsze grupy wypadkowe notowane przez KRUS. Winna jest często zła organizacja miejsca pracy, niewłaściwe obsługiwanie maszyn i zwierząt, nieostrożność, zmęczenie. Każdy rolnik musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Chroni ono nie tylko rolnika, ale również osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie oraz inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym. Kiedy pokrzywdzony dostanie odszkodowanie? Jeśli udowodnimy, że do zdarzenia doszło z winy rolnika lub w wyniku jego zaniedbania. –Wypłata świadczenia należy się zarówno osobom zatrudnionym na umowę o pracę, jak i tym pracującym w oparciu o umowę o dzieło, zlecenie lub ustną np. pomoc sąsiedzka. Świadczenie można dostać za uszczerbek na zdrowiu oraz poniesione koszty leczenia. Co ważne, rolnik może być zobowiązany do poniesienia kosztów zadośćuczynienia, tzn. jednorazowego świadczenia, stanowiącego rekompensatę poszkodowanemu za ból, cierpienie i krzywdę – tłumaczy Beata Raszkiewicz z Gothaer TU SA. Wypłata odszkodowania możliwa jest także wtedy, gdy szkody dozna rolnik (z winy osoby pracującej w gospodarstwie), ale trzeba pamiętać, że odszkodowanie będzie obejmowało tylko roszczenia związane z uszkodzeniem ciała. Jak ubiegać się o pieniądze? Trzeba zgłosić szkodę z dokładnym opisem zdarzenia popartą dokumentacją medyczną. Wszystkie rachunki za zakup leków, rehabilitację, przejazdy do placówek medycznych oraz inne koszty, które ponieśliśmy warto zachować i dołączyć do wniosku. Kiedy obowiązkowe OC nie zadziała? Jeśli szkoda nie jest związana z „czynnościami rolniczymi”, powstała w czasie prac na terenie innego gospodarstwa rolnego lub jest związana z działalnością agroturystyczną.
 
Ubezpieczenie własnego zdrowia i życia
Z danych Gothaer TU S.A. wynika, że co piąty rolnik decyduje się na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dzięki niemu osoby, które pracują w gospodarstwie rolnym i są narażone na wypadki (np. podczas używania maszyny) dostają rekompensatę finansową. Istnieje też możliwość podwojenia sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci. Trzeba pamiętać, że NNW chroni rolnika oraz osoby bliskie 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu i działa nie tylko w Polsce, ale również i w Europie.
Czym jest regres? W jakich przypadkach TU może zwrócić się do mnie z tym tematem?
Regres to sytuacja, w której ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, a następnie zwróci się do sprawcy zdarzenia o zwrot pieniędzy.
W przypadku zdarzeń komunikacyjnych, ubezpieczyciel może skorzystać z prawa do regresu, gdy szkoda zostanie wyrządzona m.in.:
 • podczas jazdy bez uprawnień,
 • pod wpływem alkoholu lub     środków odurzających, narkotyków,
 • skradzionym pojazdem,
 • gdy sprawca zbiegł z miejsca     zdarzenia.
Dlaczego kierowcy jeżdżą bez OC?
    Zazwyczaj tłumaczą się nieznajomością przepisów lub brakiem pieniędzy na zakup ubezpieczenia. Część przyznaje, że ignoruje obowiązek posiadania tej polisy. Z analizy spraw prowadzonych przez UFG wynika, że przyczyny nieubezpieczenia to w szczególności:

• wygaśnięcie polisy poprzedniego właściciela i przekonanie nowego posiadacza pojazdu o automatycznym odnowieniu tego ubezpieczenia. Tymczasem w wyniku zmiany przepisów komunikacyjne OC zbywcy pojazdu ważne jest tylko do końca okresu na jaki zostało zawarte i nie przedłużą się automatycznie;

• wprowadzenie w błąd co do ważności polisy OC poprzedniego właściciela – np. przy zakupie pojazdu w komisie zdarza się, że polisa - przekazywana osobie kupującej pojazd - została wcześniej wypowiedziana i jest już nieważna;

• niewykupienie OC w dniu pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce, a dopiero np. w dniu odbioru auta od dealera;

• nieopłacenie wszystkich rat składki za OC i nieprzedłużenie się umowy ubezpieczenia na kolejny rok.

Źródło: UFG
Kalendarz kontroli w nieruchomościach
Katalog ubezpieczeń obowiązkowych
Obowiązkowy charakter wynika bezpośrednio z art. 4 u.u.o. Są to:
1)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, którego szczegółowe warunki zostały zawarte w art. 23-43 u.u.o.;
2)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, którego szczegółowe warunki zostały zawarte w art. 44-58 u.u.o.;
3)  ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, którego szczegółowe warunki zostały zawarte w art. 59-77 u.u.o.
Do kategorii, o której stanowi art. 4 pkt 4 u.u.o., należy:
1)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. Nr 211, poz. 2065);
2)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U. Nr 217, poz. 2134);
3)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 2135);
4)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 19a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (Dz. U. Nr 218, poz. 2148);
5)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174);
6)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509 z późn. zm.), a szczegółbernouowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne (Dz. U. Nr 165, poz. 986);
7)    ubezpieczenie przewoźnika, który podejmuje się przewozu pasażera statkiem o polskiej przynależności, jak również statkiem o obcej przynależności, jeżeli przewóz dokonywany jest na obszarze RP lub między portami polskimi, od odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 181 § 1 i 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 z późn. zm.);
8)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne (Dz. U. Nr 229, poz. 2282);
8)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz. U. Nr 229, poz. 2283);
9)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz. U. Nr 232, poz. 2326);
10) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 175 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego (Dz. U. Nr 205, poz. 1357)
11) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. Nr 205, poz. 1358);
12) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Nr 205, poz. 1359);
13) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. Nr 122, poz. 1027);
14) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 37b ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz. U. Nr 101, poz. 1034), znowelizowanym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz. U. Nr 101, poz. 845);
15) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1028);
16) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy (Dz. U. Nr 185, poz. 1313);
17) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej będącego osobą fizyczną inną niż zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie, grupową praktyką lekarską, grupową praktyką pielęgniarek lub położnych, osobą wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, a także świadczeniodawcy będącego podmiotem realizującym czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi. Obowiązkowy charakter tego ubezpieczenia wynika z art. 136b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 10);
18) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 76h ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 234, poz. 1576);
19) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 98 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego (Dz. U. Nr 187, poz. 1449);
20) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1583);
21) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 224, poz. 1802);
22) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. Nr 54, poz. 323);
23) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 40 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego wyrobów (Dz. U. Nr 194, poz. 1290);
25)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), a szczegółowe warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej (Dz. U. Nr 194, poz. 1289);
26)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej za wyrządzoną szkodę jądrową i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej za szkodę jądrową wyrządzoną w czasie transportu, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 103 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.). Szczegółowe warunki tych ubezpieczeń zostały częściowo określone w powołanej ustawie, zaś doprecyzowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe (Dz. U. Nr 206, poz. 1217);
27)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem audytu efektywności energetycznej, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 32 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551). Szczegółowe warunki ubezpieczenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 210, poz. 1248);
28)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz ubezpieczenie podmiotów leczniczych prowadzących szpital na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (będące w swej istocie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej), którego obowiązkowy charakter wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Rozporządzenie Ministra Finansów określające szczegółowe warunki ubezpieczeń nie zostało dotychczas wydane;
29)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską, obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Rozporządzenie Ministra Finansów określające szczegółowe warunki ubezpieczenia nie zostało dotychczas wydane,
30)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę, obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, którego obowiązkowy charakter wynika z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Rozporządzenie Ministra Finansów określające szczegółowe warunki ubezpieczenia nie zostało dotychczas wydane.
Kolizja z obcokrajowcem - co robić?
 
Jak zgłosić szkodę, jak starać się o ODSZKODOWANIE?
O czym pamiętać?

Wypadek, czy stłuczka z udziałem pojazdu zarejestrowanego za granicą, może nastręczyć wiele trudności formalno-prawnych. Już wkrótce w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, wielu kibiców zdecyduje się na przyjazd do Polski własnym samochodem. Wysokie natężenie ruchu i nieznajomość dróg, może wpłynąć na liczbę kolizji z udziałem obcokrajowców. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji.

Wezwij policję.
O ile w przypadku drobnej kolizji nie musimy wzywać policji, to w momencie wypadku z poszkodowanymi ludźmi, bądź gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, powinniśmy niezwłocznie zawiadomić policję. Kiedy sprawcą zdarzenia jest kierujący samochodem na zagranicznej rejestracji, warto wezwać policję nawet przy drobnej stłuczce, aby uniknąć późniejszych komplikacji. Niestety przez auta zarejestrowane poza naszym krajem, mogą być później kłopoty

Zgłoszenie szkody.
Aby zgłosić szkodę spowodowaną przez kierowcę auta zarejestrowanego za granicą, należy najpierw ustalić ubezpieczyciela sprawcy kolizji lub wypadku. Na miejscu zdarzenia wymieńmy się informacjami dotyczącymi ubezpieczyciela drugiego uczestnika zdarzenia. Warto również wyposażyć się w formularz o zdarzeniu drogowym w wersji polsko-angielskiej, który można pobrać ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest to standardowy dla Europy druk, w którym można zawrzeć podstawowe informacje o zdarzeniu. Ułatwi on późniejsze dochodzenie odszkodowania. Pamiętajmy o tym, żeby w żadnym wypadku nie podpisywać dokumentacji, której nie rozumiemy.
 
Każde zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe ma w Polsce swojego ubezpieczyciela-korespondenta. Możemy go w łatwy sposób ustalić samodzielnie poprzez wyszukiwarkę na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub kontaktując się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), które udzieli nam odpowiednich informacji. W przypadku jeśli nie znajdziemy korespondenta towarzystwa, w którym ubezpieczony jest sprawca należy skontaktować się z najbliższym oddziałem PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. i zgłosić szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, pełniących funkcję agenta PBUK. Również jeśli nie wiemy w jakim towarzystwie jest ubezpieczony pojazd sprawcy możemy zgłosić się bezpośrednio do wspomnianych ubezpieczycieli. Na mocy porozumień zawartych z PBUK towarzystwa wykonają oględziny i wycenę szkód w pojeździe. Po ustaleniu szczegółów formalnych likwidacja szkody, której sprawcą był kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą realizacja likwidacji szkody będzie przebiegać tak samo, jak w przypadku kolizji z udziałem pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Na Ukrainie potrzebna Zielona Karta.
Wielu polskich kibiców wybierze się również na mecze organizowane na Ukrainie. Warto wówczas pamiętać, że Ukraina jest jednym z niewielu europejskich krajów, w którym nie wystarczy nam zwyczajna polisa OC. Na terytorium naszego wschodniego sąsiada potrzebna jest Zielona Karta. Obecnie ubezpieczenie Zielonej Karty jest bardzo często dołączane do ubezpieczenia OC, jak ma to miejsce m.in. w Liberty Direct. Należy sprawdzić czy w ramach posiadanego ubezpieczenia OC posiadamy również Zieloną Kartę obejmującą swoim działaniem terytorium Ukrainy. Jeżeli nie, należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie. Prewencyjnie warto również wyposażyć się w formularz o zdarzeniu drogowym w wersji polsko-angielskiej. Jeżeli zostaniemy poszkodowani w wyniku kolizji z autem ukraińskim, o odszkodowanie będziemy się musieli ubiegać za pośrednictwem przedstawiciela danego ukraińskiego ubezpieczyciela w Polsce, za pośrednictwem którego przeprowadzimy likwidację szkody.
Kupiłem pojazd – co powinienem zrobić w kwestii ubezpieczenia?
     Kolejne kroki, jakie powinienem wykonać, aby nie zostać zaskoczonym przez Towarzystwo, które wezwie mnie do zapłaty niebotycznej kwoty składki za ubezpieczenie lub ze strony UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego), od którego mogę otrzymać wezwanie do zapłaty kary tytułem braku ważnego ubezpieczenia OC:
 
PO ZAKUPIE POJAZDU:
 
1.     Weryfikuję, czy składka została opłacona przez sprzedającego za cały 12- miesięczny okres ubezpieczenia – jeżeli nie została opłacona w całości to możemy być pewni, że przyjdzie nam zapłacić za okres, za który składka nie została zapłacona – może to obejmować okres nawet od dnia zakupu do końca okresu ubezpieczenia. Najczęściej Towarzystwa naliczają osobno składkę wymaganą od sprzedającego i od kupującego pojazd z dniem przeniesienia własności pojazdu, a składka wpłacona wcześniej w wyższej wysokości przez sprzedającego, jeżeli nie wypowiemy tej umowy, jest przeksięgowana na poczet umowy ubezpieczenia po dniu nabycia przez nas umowy. Tak więc o tą kwotę przeksięgowaną powinna być mniejsza składka do opłacenia przez nas, jako kupujących pojazd,

2.     Kolejnym krokiem, jak już wiemy, czy składka przez sprzedającego została opłacona w całości, czy nie, powinniśmy ustalić ile będziemy musieli dopłacić, aby nie zostać zaskoczonym wysokością do dopłaty – to zależy od tego, czy Towarzystwo, w którym pojazd jest ubezpieczony dokonuje rekalkulacji składki, tzn. przelicza ją zgodnie z naszymi danymi: miejscem zamieszkania, wiekiem, posiadanymi zniżkami/zwyżkami za bezszkodowość/szkodowość, liczbą lat posiadania prawa jazdy itd. Potwierdzenia tej informacji oraz ustalenia wysokości składki do dopłaty możemy dokonać bezpośrednio w Towarzystwie lub u agenta (nie w przypadku każdego Towarzystwa),

3.      Po tym, jak poznaliśmy wysokość składki do dopłaty nic nie kosztuje sprawdzenie, czy nie znajdziemy lepszej oferty ubezpieczenia w innym Towarzystwie i w tym celu powinniśmy udać się do agenta, który z przyjemnością zaproponuje nam możliwie najkorzystniejsze oferty zawarcia nowej umowy ubezpieczenia,

4.      Jeżeli składka do dopłaty po przepisaniu umowy wyszła za wysoka, a agent zaproponował mi zawarcie nowej umowy na korzystniejszych warunkach muszę pamiętać o niezwłocznym wypowiedzeniu umowy, która przeszła na mnie wraz z pojazdem i zawarcie od tego samego dnia nowej umowy, aby zachować ciągłość ubezpieczenia,

5.     Jeżeli zależy nam na posiadaniu dodatkowej ochrony dla naszego pojazdu i dla nas samych, tj. ubezpieczenia AC, Assistance, czy NNW musimy pamiętać, że w przypadku przeniesienia własności pojazdu umowy te najczęściej zostają rozwiązane z dniem przeniesienia własności i nie przechodzą na nabywcę pojazdu!
 
    Kolejnym tematem jest odnowienie umowy ubezpieczenia na kolejny okres 12 miesięcy, którą postanowiliśmy kontynuować po sprzedającym pojazd. Należy bezwzględnie pamiętać, że umowa ta po nowelizacji ustawy nie podlega automatycznemu odnowieniu, więc jeżeli nie zawarliśmy nowej umowy ubezpieczenia od dnia następnego po dniu końca okresu ochrony z umowy uzyskanej od sprzedającego pojazd możemy wpaść w pułapkę braku ciągłości ubezpieczenia OC, a co za tym  idzie będziemy zobowiązani do uregulowania kary za brak ubezpieczenia OC nałożonej na nas przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)!!!


    Tylko niektóre Towarzystwa w takim wypadku wysyłają do nas ofertę ubezpieczenia na kolejny okres i przypominają o kończącym się okresie ubezpieczenia!!!
Likwidacja szkody spowodowanej przez nieubezpieczonego rolnika, nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego lub niezidentyfikowany pojazd mechaniczny
 
Jakie dokumenty i oświadczenia należy zabezpieczyć na miejscu zdarzenia powodującego szkodę?
 
Na miejscu zdarzenia powodującego szkodę:
 • spisz dokładną datę i miejsce zdarzenia,
 • spisz numery rejestracyjne, numery VIN oraz marki i modele pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
 • spisz imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów (adresy e-mail) osób biorących udział w zdarzeniu (poszkodowani, sprawcy, świadkowie zdarzenia),
 • wezwij policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia,
 • sprawdź czy sprawca posiada dokument ubezpieczenia (polisa OC, ubezpieczenie graniczne) i spisz numer polisy oraz nazwę Zakładu Ubezpieczeń wystawiającego polisę.
 
Zgłoszenie szkody do UFG
Zgłoszenia szkody spowodowanej przez nieubezpieczonego rolnika, nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu OC lub niezidentyfikowany pojazd mechaniczny należy dokonać za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującej obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W praktyce jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG. Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.

Proces rozpatrywania roszczeń w toku likwidacji szkody
Zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.):
 
 • roszczenie do Funduszu zgłasza się przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową,
 • zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody,
 • ubezpieczyciel stosownie do ust. 2 cytowanej ustawy przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne dotyczące stanu faktycznego wypadku, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania oraz informuje osobę zgłaszająca roszczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania,
 • następnie ubezpieczyciel przesyła kompletne akta do Funduszu celem wypłaty odszkodowania.

Oznacza to, że w sytuacjach uzasadniających wypłatę odszkodowania przez UFG likwidator zakładu ubezpieczeń przeprowadza pełen proces likwidacji szkody w zakresie ustalenia:
 • właściwości UFG,
 • odpowiedzialności cywilnej sprawcy,
 • ustalenia rozmiaru szkody,
 • zasadności wniesionych roszczeń.

  Zatem weryfikacja roszczeń i propozycja wysokości odszkodowania (świadczenia) są umiejscowione w kompetencjach likwidatora zakładu ubezpieczeń.
 
    Po przygotowaniu akt szkody przez zakład ubezpieczeń, zgodnie z wymaganym ustawą zakresem, następuje przekazanie akt szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 
Przygotowanie decyzji jest umiejscowione w kompetencjach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 
    Termin na wydanie decyzji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. Jeżeli w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 
Dodatkowe informacje o procesie rozpatrywania roszczeń dla szkód likwidowanych w ciężar UFG
 
 • UFG odpowiada za szkody osobowe i majątkowe spowodowane przez nieubezpieczonych sprawców,
 •  
 • UFG nie odpowiada za szkody wyrządzone w mieniu, jeżeli poszkodowany może zaspokoić roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego (np. posiada ubezpieczenia AC dla uszkodzonego pojazdu) Fundusz wyrównuje szkodę w części niezaspokojonej przez ubezpieczenie dobrowolne (np. utracone zniżki składki za ubezpieczenie),
 •  
 • UFG odpowiada za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym (w przypadku szkód majątkowych wyłącznie pod warunkiem, że w trakcie wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni) spowodowane przez sprawców, których tożsamości nie ustalono,
 •  
 • W przypadku szkód majątkowych powstałych w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym spowodowanych przez sprawców, których tożsamości nie ustalono i jednocześnie spełniony zostaje warunek, że w trakcie wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni wypłacane odszkodowanie jest pomniejszane o równowartość 300 EUR (kurs średni NBP na dzień ustalania odszkodowania),
 •  
 • W przypadku pojazdów zarejestrowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG (kraje Unii Europejskiej oraz Islandii i Lichtenstein), a także Szwajcarii, Andory i Chorwacji - nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie faktu zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Przyjmuje się, że jeżeli pojazd ma tablice rejestracyjne - to jest ubezpieczony,
 •  
 • W przypadku pojazdów zarejestrowanych w krajach poza EOG, ale należących do Systemu Zielonej Karty - potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest tzw. Zielona Karta,
 •  
 • W przypadku pojazdów zarejestrowanych poza EOG i nie należących do Systemu Zielonej Karty, wymagane jest wykupienie tzw. ubezpieczenia granicznego, obowiązującego co najmniej 30 dni,
 •  
 • Jeżeli sprawca kolizji lub wypadku - cudzoziemiec - w momencie zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC - odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale tylko obywatelom polskim,
 •  
 • UFG odpowiada również za wypadki spowodowane na terenie RP przez nieubezpieczony pojazd zarejestrowany za granicą, który był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były przy­dzielone mu przez właści­we władze. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych w krajach: Unii Europejskiej, Andory, Chorwacji, Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Szwajcarii (formalnie chodzi o te państwa, których biuro narodowe jest sygnatariu­szem Jednolitego Porozumienia mię­dzy Biurami Narodowymi - Regulami­nu Wewnętrznego).
Źródło : UFG
Odwołanie od kary za brak OC – kiedy i jak złożyć?
Coroczne płacenie polisy OC to obowiązek każdego właściciela samochodu w Polsce. Na straży przestrzegania tego obowiązku stoi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który za brak ochrony może wymierzyć odpowiednią karę. Co jednak w sytuacji, gdy zawsze wywiązywałeś się ze swoich obowiązków, a pomimo tego otrzymałeś pismo, że w pewnym okresie nie posiadałeś OC i teraz grozi Ci grzywna?

Nie panikuj. Sprawdź wszystko dokładnie
Zanim zaczniesz gorączkowo zastanawiać się co masz teraz zrobić, weź głęboki oddech i na spokojnie przeanalizuj otrzymaną korespondencję. Przede wszystkim zastanów się dobrze czy w okresie który wskazuje UFG, na pewno miałeś ważne OC. Być może kupiłeś wtedy nowy samochód i zapomniałeś, że polisa po poprzednim właścicielu nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres. Może wypowiedziałeś OC dużo wcześniej, chcąc zmienić ubezpieczyciela i zupełnie o tym zapomniałeś. Polisa się nie przedłużyła, a ty pozostawałeś bez obowiązkowej ochrony.
 
Jeżeli jesteś pewien, że ubezpieczenie we wskazanym okresie miałeś, może to oznaczać, że wina leży po stronie towarzystwa, które nie wysłało do bazy UFG odpowiedniej informacji. Musisz wiedzieć, że zbiór danych UFG nie jest jeszcze w pełni kompletny, dlatego tego typu problemy mogą się jeszcze pojawiać.

Co w sytuacji, gdy masz ważne OC? Jak można się odwołać?
Po pierwsze w piśmie z UFG na pewno znajduje się prośba o udokumentowanie posiadania odpowiedniej polisy w danym okresie. Jeśli więc miałeś ważne OC, nie ma się co martwić i wystarczy przesłać odpowiednie dokumenty, z których wynika, że posiadałeś polisę.

Potwierdzenie ubezpieczenia OC
Jeżeli nie masz już polisy, która potwierdzi, że zawarłeś odpowiednią umowę, koniecznie zgłoś się do firmy, która w tamtym czasie sprzedała Ci ochronę i poproś  o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego. Tego typu dokument ma obowiązek wystawić Ci każde towarzystwo, które kiedykolwiek sprzedało Ci ubezpieczenie obowiązkowe dla samochodu. To właśnie to zaświadczenie przesyłasz do UFG.

Potwierdzenie sprzedaży auta
Jeśli w danym okresie nie miałeś żadnego samochodu, bo stary sprzedałeś, a nowego jeszcze nie kupiłeś, to do UFG należy przesłać umowę kupna sprzedaży. Zawarta na umowie data bez wątpliwości potwierdzi, kiedy przestałeś być właścicielem pojazdu. I znów – jeśli nie masz już umowy (na przyszłość warto tego typu dokumenty trzymać dłużej), a pamiętasz dane samochodu lub masz je gdzieś zapisane, możesz spróbować odnaleźć go w CEPiK, czyli centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Nie ma gwarancji co do tego, że odnajdziesz historię swojego starego auta, ale są na to spore szanse. Ostatecznie możesz także poprosić ówczesnego ubezpieczyciela o ZOPUK, ponieważ z pewnością w dokumentacji został odnotowany fakt, że poinformowałeś towarzystwo o sprzedaży pojazdu.
 
Potwierdzenie tego, że swój obowiązek wypełniłeś należycie (miałeś ubezpieczenie) lub też nie miałeś go wcale (brak auta), zamyka sprawę i nie musisz obawiać się nałożenia kary.

Nałożenie kary za brak OC
Jeśli jednak ubezpieczenia OC nie posiadałeś, to niestety niewiele możesz poradzić i konieczne będzie zapłacenie odpowiedniej kary. Jej wysokość zależy od ustalanej na dany rok płacy minimalnej oraz od tego, jak długo auto nie miało obowiązkowej ochrony.
Windykacja należności jest prowadzona w trybie egzekucyjnym przez odpowiedni dla miejsca zamieszkania Urząd Skarbowy.

Prośba o zmniejszenie, rozłożenie na raty lub umorzenie kary za brak OC
W pewnych określonych sytuacjach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zmniejszyć karę, rozłożyć ją na raty lub całkowicie odstąpić od jej egzekwowania. Takie przypadki to np. trudna sytuacja życiowa lub materialna. Ważne jest jednak, abyś udowodnił, że nie jesteś w stanie zapłacić nałożonej na ciebie kary.
 
Przede wszystkim musisz wypełnić odpowiedni wniosek, który znajdziesz na stronie UFG i udzielić obszernego uzasadnienia swojej trudnej sytuacji oraz ją udokumentować. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po rozpatrzeniu wniosku zdecyduje o tym, czy się do niego przychylić, czy też go odrzucić.
 
Pamiętaj jednak, że w standardowej sytuacji odwołanie się od kary za brak OC nie jest możliwe, ponieważ posiadanie polisy jest twoim obowiązkiem, za którego niewypełnienie grozi kara finansowa. Na przyszłość pamiętaj więc o tym, aby zawsze sprawdzać, czy twój pojazd ma ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Pasy bezpieczeństwa - mity i fakty
MIT
Sceptycy twierdzą, że zapięte pasy mogą uniemożliwić wydostanie się z płonącego pojazdu.
FAKT
Statystyki wypadków wskazują jednak, że jedynie 0,5% wypadków drogowych wiąże się z pożarem auta.


MIT
Wśród kierujących i pasażerów krąży teoria, że podczas wypadku lepiej wypaść z auta niż być w nim uwięzionym.
FAKT
Badania wskazują, że w przypadku wyrzucenia ciała przez przednią szybę ryzyko odniesienia ciężkich ran w wypadku jest 25 razy większe. Natomiast ryzyko śmierci jest 6 razy większe.


MIT
Wielu kierowców wychodzi z założenia, że po mieście i na krótkich trasach jeździ się wolno. W związku z tym, w razie wypadku nic im się nie stanie. Zapinanie pasów, w tej sytuacji, jest czynnością zbędną.
FAKT
Nic bardziej mylnego, bowiem przy zderzeniu z prędkością 50 km/godz. ciało jest wyrzucane z siedzenia z siłą 1 tony. Przy uderzeniu w stałe elementy samochodu skutki mogą być śmiertelne, również dla pasażera z przodu.


MIT
Właściciele aut wyposażonych w poduszki powietrzne żyją natomiast w przeświadczeniu, że to zabezpieczenie jest wystarczające.
FAKT
Poduszka powietrzna redukuje ryzyko śmierci o 50% tylko wtedy, gdy podczas wypadku działa wspólnie z pasami bezpieczeństwa Statystyki wypadków wskazują jednak, że jedynie 0,5% wypadków drogowych wiąże się z pożarem auta.


MIT
Uczestnicy ruchu drogowego, korzystający z tylnych foteli samochodu, rzadko zapinają pasy bezpieczeństwa (stosuje je średnio około 47% pasażerów). Uważają, że na tylnym siedzeniu jest bezpieczniej.
FAKT
Pasażerowie na tylnym siedzeniu są tak samo narażeni na poważne obrażenia jak z osoby siedzące z przodu samochodu. Ponadto, stanowią oni śmiertelne zagrożenie dla podróżujących z przodu pojazdu.


MIT
Wielu przyszłych rodziców myśli, że pasy bezpieczeństwa stanowią zagrożenie dla płodu.
FAKT
Podczas wypadku pasy bezpieczeństwa są jedynym urządzeniem, które może uratować życie kobiety w ciąży i jej nienarodzonego dziecka.
Sprawca wypadku zbiegł – od kogo odszkodowanie?
    W przypadku kolizji z innym samochodem na ogół wiemy co robić. Sprawa komplikuje się jednak, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, a my nie zdążyliśmy spisać numerów rejestracyjnych jego pojazdu.
  
To, kto jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów tego zdarzenia, nie jest takie jasne. Szkoda może zostać opłacona z Twojego AC, jeśli je posiadasz, przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub też niestety auto naprawisz sobie sam…

W przypadku, kiedy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, postaraj się zachować spokój i postępować według kilku wskazówek:
- po pierwsze: kolizję, do której doszło, powinieneś niezwłocznie zgłosić policji - tylko wtedy będziesz mógł ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG);
- po drugie: powinieneś zabezpieczyć wszystkie dowody potwierdzające fakt, że odpowiedzialność za zdarzenie ponosi nieznany sprawca. W tym, oprócz obecności policji, którzy udokumentują zdarzenie, pomocne mogą okazać się zeznania świadków;
- po trzecie: jak najszybciej zgłoś szkodę do wybranego zakładu ubezpieczeń, który przeprowadzi likwidację szkody, a następnie prześle akta szkody do UFG;
- po czwarte: musisz pamiętać, że zgłaszając szkodę masz obowiązek udowodnić jej wysokość, dlatego powinieneś przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty, na podstawie których towarzystwo ubezpieczeniowe będzie mogło wycenić szkodę.

Kiedy możesz liczyć na wypłatę odszkodowania przez UFG?
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to specjalna instytucja, która wypłaca odszkodowania w dwóch przypadkach:
1.     Kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany .
2.     Kiedy sprawca w chwili zdarzenia nie posiada obowiązkowego OC.
  
Jednak w obu przypadkach UFG wypłaca świadczenia jedynie za szkody osobowe, czyli związane z utratą zdrowia. W niektórych przypadkach szkody na mieniu są pokrywane przez UFG, ale tylko wówczas, kiedy obrażenia uczestników wypadku były tak duże, że wymagały co najmniej 14-dniowego pobytu w szpitalu.

Jeżeli zaś sprawca uciekł, ale jednocześnie z wypadku wszyscy wyszli bez obrażeń, nie należy nam się żadne świadczenie z UFG. Wówczas swój samochód musimy naprawić z polisy AC, jeśli oczywiście taką posiadamy. Jeśli nie, za usunięcie szkody zapłacimy z własnej kieszeni.

UFG ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w tym terminie nie jest możliwe, świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności.
Termin wypłaty odszkodowania
 
W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacenia odszkodowania?
     Ubezpieczyciel w większości przypadków ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, począwszy od dnia złożenia zgłoszenia o zdarzeniu. Termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni w przypadku, gdy okoliczności zdarzenia są niejasne i wymagane są dalsze wyjaśnienia. Ubezpieczyciel ma obowiązek uzasadnienia przyczyn zwłoki.
    Dodatkowo termin 30 dni musi być zachowany w przypadku pewności co do zasadności wypłacenia świadczenia oraz ustalenia kwoty bezspornej odszkodowania (jej wysokość jest pewna i pozostaje poza sporem o ostateczną wysokość odszkodowania).
      Jednakże od tych wszystkich reguł istnieje wyjątek- jeżeli wypłata odszkodowania, jej zasadność i wielkość, uzależniona jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego, to ubezpieczyciel ma prawo wydłużyć ten termin do czasu postawienia wyroku w tej sprawie.
Z NAMI TAKIE PRZYKRE SYTUACJE CIĘ NIE SPOTKAJĄ!

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ PRZED ZAKOŃCZENIEM WAŻNOŚCI TWOJEGO OC I PRZEDSTAWIMY NAJBARDZIEJ DOPASOWANĄ DO TWOICH POTRZEB OFERTĘ!

Zadzwoń i umów się na spotkanie lub po prostu przyjdź w wolnej chwili.
© 2003-2023 "MM" Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Obserwuj nas:
Wróć do spisu treści