Ubezpieczenia Samochodu - "MM" UBEZPIECZENIA & FINANSE Małgorzata Majewska

IKONY

... Pieniądze piechotą nie chodzą!!! Przyjdź - Przelicz - Sprawdź Zapraszamy do biura! ...

Małgorzata Majewska
Karty VIP
MM Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska
Przejdź do treści

Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznychUbezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
OC posiadacza pojazdu zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w wypadku drogowym oraz uwalnia sprawcę zdarzenia od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni. Wobec coraz większej liczby jeżdżących po naszych drogach pojazdów zwiększa się również prawdopodobieństwo wystąpienia szkody komunikacyjnej. Rośnie także wartość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań. Dlatego też państwo nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów obowiązek zawierania umów ubezpieczenia OC.

Dla kogo? Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce,
 • pojazdów samochodowych,
 • motocykli,
 • motorowerów,
 • ciągników rolniczych i przyczep,
 • a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych

Korzyści
 • gwarancję, że w razie spowodowania wypadku nie poniesiesz kosztów związanych z odszkodowaniem na rzecz poszkodowanego.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby,  która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy  ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności  cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do  wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
 • 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie, na jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych
    (to wzrost o 210 000 euro, obecnie jest to 5 mln euro)
  • 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu, na jedno zdarzenie niezależnie od liczby poszkodowanych
      (to wzrost o 50 000 euro, obecnie jest to 1 mln euro).


  Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:
  • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych), ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu,
  • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
  • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
  • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
  • przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (+Andora, Serbia i Szwajcaria) nie posiada ważnej Zielonej      Karty lub ubezpieczenia granicznego,
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.

  Źródło. UFG


  * ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
  Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do  Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii,  Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu,  Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji,  Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii,  Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Serbii.
  PULSAR Informatyczna Obsługa Firm Marek Jarnot
  © 2003-2020 "MM" Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska.
  Wszelkie prawa zastrzeżone!


  Certyfikat SSL
  Wróć do spisu treści