Pobierz - "MM" UBEZPIECZENIA & FINANSE Małgorzata Majewska

Clothes
Przejdź do treści
STRONA Z WZORAMI WNIOSKÓW ZWIĄZANYCH Z UBEZPIECZENIEM
    Na stronie tej dla Państwa oszczędności czasu zgromadziliśmy najczęściej poszukiwane wzory dokumentów związane z  wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, wypowiedzenia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników, oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, itp. Wszystkie wnioski są w formacie *"PDF" i **"DOCX".
--------------------------------------------------------------------------

*) aby otworzyć plik .PDF należy mieć zainstalowany w systemie program to umożliwiający, np. darmowy Acrobat Reader lub wtyczkę w przeglądarce.
**) aby otworzyć plik .DOCX należy mieć zainstalowany program Word z pakietu Ofice firmy Microsoft przynajmniej w wersji 2007 lub wcześniejszą z odpowiednim dodatkiem, albo program będący jego darmowym odpowiednikiem, czyli Libre Office.
Obowiązkowe Ubezpieczenie OC posiadaczy Pojazdów Mechanicznych.
Druk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na podstawie artykułu 28 ust. 1 (na koniec okresu odpowiedzialności)
Skutkiem wypowiedzenia będzie to, że umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie trwała do końca okresu, na jaki została zawarta, jednakże nie nastąpi automatyczne zawarcie następnej umowy na kolejne 12 miesięcy.


Druk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na podstawie artykułu 28a ust. 1 (w przypadku podwójnego ubezpieczenia)
  Wypowiedzenie składa posiadacz pojazdu mechanicznego, który w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta a trybie artykułu 28 ustęp 1 - automatyczne zawarcie następnej umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy - i ta umowa może zostać przez niego wypowiedziana.

Za dzień złożenia wypowiedzenia uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej pocztowej placówce operatora publicznego lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającego w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń i z upływem tego dnia wypowiedziana umowa ulega rozwiązaniu.

Druk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na podstawie artykułu 31 ust. 1
Wypowiedzenie składa nabywca pojazdu i dotyczy umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zawartej przez zbywcę
pojazdu.

Wypowiedziana umowa rozwiązuje się z upływem dnia, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Za dzień złożenia uznaje się dzien doręczenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającego w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Druk wypowiedzenia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników - na podstawie artykułów 46 ust. 1 oraz 62 ust. 1 (na koniec okresu odpowiedzialności)
Druk wypowiedzenia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych na podstawie artykułów 46 ust1 oraz 62 ust1. Skutkiem wypowiedzenia, będzie to, że umowa ubezpieczenia OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, będzie trwała do końca okresu na jaki została zawarta, jednakże nie nastąpi automatyczne jej wznowienie. Wypowiedzenie to może być złożone najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.


Druk wypowiedzenia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników - na podstawie artykułów 46a ust. 1 oraz 62a ust. 1 (w przypadku podwójnego ubezpieczenia)
Druk wypowiedzenia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych na podstawie artykułów 46a ust1 oraz 62a ust1. Wypowiedzenie składa właściciel gospodarstwa rolnego, który w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia została zawarta w trybie automatycznego wznowienia następnej umowy ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesięcy. Wypowiedziana może zostać tylko umowa zawarta na zasadzie automatycznego wznowienia. Za dzień złożenia tego wypowiedzenia uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń, lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej pocztowej placówce operatora publicznego, lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającego w imieniu zakładu ubezpieczeń i z upływem tego dnia wypowiedzenia, umowa ulega rozwiązaniu.

Druk wypowiedzenia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników - na podstawie artykułów 47 ust. 2 oraz 63 ust. 1
Druk wypowiedzenia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych na podstawie artykułów 47 ust2 oraz 63 ust1, dla nabywcy gospodarstwa rolnego. Wypowiedzenie to może złożyć nowonabywca gospodarstwa, przed upływem umowy obowiązkowego ubezpieczenia. Za dzień rozwiązania przyjmowany jest dzień złożenia wypowiedzenia w zakładzie ubezpieczeń, dzień nadania wypowiedzenia w placówce polskiego publicznego operatora pocztowego lub dostarczenia agentowi reprezentującego zakład ubezpieczeń.

WNIOSEK O ZWROT SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
W celu uzyskania zwrotu składki ubezpieczeniowej proszę pobrać plik w wybranym formacie, wydrukować, wypełnić poprawnymi danymi i wysłać do swojego ubezpieczyciela lub zanieść wypełniony dokument do agenta, z którym podpisywało się umowę.

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ
Oświadczenie to należy pobrać i wydrukowane przynajmniej w dwóch egzemplarzach przechowywać w pojeździe z którego korzystamy. W razie zdarzenia obowiązkowo wypełniamy formularz na miejscu niezwłocznie po zdarzeniu drogowym, aby w razie niejasności móc je zweryfikować.

Jeśli uczestnicy zdarzenia nie mogą dojść do porozumienia co do sprawcy, należy bezwzględnie wezwać jednostkę Policji, gdyż zaniechanie tego może skutkować problemem z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia!

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY POJAZDU

UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU

© 2003-2023 "MM" Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Obserwuj nas:
Wróć do spisu treści